Kıdem Tazminatı Nedir?

İşçi ve işveren ilişkisi kurulmuş olan kuruluşlarda çalışan kişilere  belli koşullar sağlanarak istihdam ettirdiği süre boyunca kazandığı  maddi haklarının karşılığı olarak ödenen tazminattır. Çalışan veya işveren tarafından belirli nedenlerden iş akdinin sonlanması durumunda emeğe karşı ödenmesi kanuni açıdan zorunlu olan bir ücrettir. Ancak  bu tazminata hak kazanmak aşağıda belirttiğimiz şartlara bağlıdır. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları ve Hizmet Süresinin Tespiti Aynı kurum veya kuruluşunda çalışanlar Alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışanların  kıdem tazminatına esas hizmet süreleri toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit olunur. Farklı kurum veya kuruluşunda çalışanlar Aynı alt işveren tarafından...

İhtiyari Arabuluculuk ve Arabulucu Ücretleri

İhtiyari Arabuluculuk ve Arabulucu Ücretleri İsteğe bağlı arabuluculuk, bir anlaşmazlığa karışan tarafların arabuluculuk sürecine katılma seçeneğine sahip olduğu bir tür arabuluculuğu ifade eder. Bu, tarafların arabuluculuk sürecine katılmaları için kanunla veya mahkeme kararıyla zorunlu olduğu zorunlu arabuluculuğun aksinedir. Arabuluculuk Süreci İsteğe bağlı arabuluculukta taraflar, anlaşmaya varmak, zamandan ve yasal maliyetlerden tasarruf etmek veya diğer tarafla iyi bir ilişki sürdürmek gibi çeşitli nedenlerle arabuluculuğa katılmayı seçebilirler. Taraflar, kendileri için faydalı olacağına inanmadıkları takdirde arabuluculuk sürecinden vazgeçmeyi de seçebilirler. İsteğe bağlı arabuluculuk için arabulucu ücretleri, arabulucunun deneyimi ve nitelikleri, davanın karmaşıklığı ve arabuluculuğun yeri dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlı olarak...

Kısa Dönem İkamet İzni

Kısa Dönem İkamet İzni Ne Demek?  Kısa Dönem İkamet İzni ‘nden bahsetmeden önce şu konudan bahsetmeliyiz. Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de vize süresi ya da vize muafiyet süresinden daha uzun süre konaklamak istekleri için düzenlenen bir ikamet iznidir. Verilen süreden uzun kalmak isteyen tüm yabancıların bu ikamet iznine başvurması zorunludur. Ülkemize gelen yabancı uyruklu kişiler, Türkiye’de kalış nedenlerini ifade etmek ve belgelemek durumlarıyla beraber Kısa Dönem İkamet İzni ‘ne başvuru yapabilir ve gerekli şartları yerine getirerek maksimum 2 yıla kadar ikamet tezkeresi alabilir. Bunun için vize veya muafiyet süresi dolmadan Göç ve İltica Bürolarına başvurarak randevu almaları ve gerekli evrakların hazırlanması...

İşten Çıkarılan İşçi Hakları

İşten Çıkarılan İşçi Haklarını Nasıl Elde Eder? İşten çıkarılan işçi hakları, İş Kanunu’nda üzerinde önemle durulan ve bolca yer verilen bir durumdur.  Nitekim 4857 sayılı İş Kanunu mad. 17/6’da; “18’inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21’inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin ( iş teminatı kapsamı dışında kalan emekçilerin ) iş sözleşmesinin, fesih hakkının, makûsa kullanılarak,, sona erdirildiği durumlarda,  işçiye, bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir” denmiştir. Bu nedenle işten çıkarılan işçinin hakları hakkında konuşmaya başlamadan önce durumu detaylı bir şekilde...

Arabuluculuk Hangi Uyuşmazlıklara Bakar?

Taraflar arasında hukuk uyuşmazlığı olduğunda üçüncü bir kişinin yardımıyla, arabuluculuk konusunda eğitim almış sertifikalı arabulucu yardımıyla uyuşmazlıkların çözülmeye çalışıldığı sürece “Arabuluculuk” denir. Günümüzde “Arabuluculuk Sistemi” yaygın olarak tercih edilmekle birlikte bazı uyuşmazlıklarda ise zorunlu tutulmaktadır. Arabuluculuğa başvurulması mümkün olan hukuki konular şunlardır. Arabulucuya başvurmanın mümkün olmadığı konular ise kamu hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklardır. Ayrıca aile hukuku gibi özel hukuki problemler de arabuluculuk yoluyla çözülemez. Bunlar: Hangi davalarda arabuluculuk zorunludur? 01.01.2018 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen uyuşmazlıklar  zorunlu arabuluculuk yoluyla çözülecektir (7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu m.3). Çalışma süresince hakkı olup ödenmeyen veya eksik ödenen Kıdem Tazminatı  İhbar Tazminatı  Fazla Çalışma (Mesai) Ücreti    Yıllık   izin...