HİSSEDARLAR ARASI UYUŞMAZLIKLAR

Kamu ya da özel bir şirkette yasal olarak hak sahibi sayılan, bir ya da birden fazla hisse sahibi olan kişi ya da kurumlara hissedar denir. Bir şirketin yasal anlamda üyeleri sayılan hissedarlar, şirketin gelirlerinde, sahip olduğu hisse payı kadar hak sahibi olarak bilinmektedir. Bir kurum ya da şirketteki en büyük pay sahibine sahip olan kişi aynı zamanda en çok söz hakkına da sahip olmaktadır. 

İşte tam da bu noktada, hissedarlar arası anlaşmazlıklar karşımıza çıkmakta ve bu anlaşmazlıklar mahkemeye kadar intikal edebilmektedir. Pay sahiplerinin yaşadığı bu uyuşmazlıkların her bir pay sahibinin haklarının temini için ve şirket içi anlaşmazlıkların giderilmesi için elzem olduğunu unutmamak gerekir. Bu süreçlerin takibi ve gerekli adımların atılması için en önemli işlemlerin yürütülebilmesi adına yılların deneyimine sahip uzmanlardan yardım almak önemlidir. Hem arabuluculuk hizmetleri hem de uyuşmazlık mahkemesi süreçleri için alınan hukuki desteğin kalitesi dava süreci için oldukça önem arz etmektedir. 

Hissedarlar sözleşmesi bakımından da pay sahipleri arasındaki hakkaniyetin sağlanması ve hakların en etkin biçimde dağıtılması amacıyla her bir sözleşmenin kendisine özgü bir yapısı olan hissedarlar sözleşmesinin en verimli şekilde incelenmesi gerekmektedir. Her kurum ya da her şirket için farklılık gösteren hissedarlar sözleşmesi için her bir sözleşmenin kendi nezdinde detaylı bir şekilde incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekir. 

Bu bağlamda alınabilecek hizmet sınıfları tahkim, arabuluculuk, dava takibi ve uyuşmazlık çözümleri olarak değerlendirilebilir. 

Bu alanda verilen hizmetlerimiz aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. 

 • Genel kurul iptal kararları
 • Genel kurulun toplantı çağrılma esasları
 • Yasal azlık haklarının kullanılması
 • Şirketin haklı sebeplerle feshi
 • Ortaklıktan çıkma ve çıkarılma davaları
 • Hisse devir işlemleri
 • Ticaret sicil işlemleri
 • Şirket birleşme, satın alma ve tasfiye işlemleri 
 • Hissedarlar arasında ortaklığın giderilmesi
 • Hissedarlar arası satış şufa işlemleri
 • Hissedarlar arası ecrimisil davaları