SAĞLIK VE İLAÇ HUKUKU

Sağlık hukuku, sağlık hizmeti talep eden vatandaşlar ile sağlık hizmetini sunan kişi ve kurumlar arasında geçen düzenlemeleri içermektedir. Bu noktada Türkiye’nin sağlık hizmeti politikasını da göz önünde bulundurarak bu alanın karma bir hukuk dalı olduğunu söylemek mümkün olacaktır. Hem kamu hukuku hem de özel hukukun kapsamı altında olan sağlık hukuku; anayasal bir güvence ile de korunmaktadır. 

Anayasanın ‘Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması’ maddesi ile ülkede yaşayan her bireyin sağlıklı koşullarda ve dengeli bir çevrede yaşamasını düzenlemektedir. Anayasal güvence altına alınmış olan sağlık hakkı bireyin en temel haklarından biri olarak karşımıza çıkar. Bu kapsamda hasta hakları olduğu kadar sağlıkçıların da haklarını koruyan bir sistem tertip edildiği görülür. Bu konuda her iki taraf için de söz konusu iki temel başlık görülebilir. Sağlık hukukunda suçlar ve cezalar bakımından bilgi verici olan bu başlıklardan biri tıbbi müdahale tanımı diğeri ise hekim hatası olarak kabul edilen uygulamalardır. 

Tıbbi Müdahale; mesleğini icra eden doktorlar tarafından hastanın şikayeti üzerine uygulanan en hafif uygulamalardan en ağır cerrahi işlemlere kadar tüm işlemlerin tanımıdır. Bu noktada önemli olan nokta ise tıbbi müdahale konusunda hastanın rızasının alınması ve uygulayıcı doktorun bu konuda tam yetkili olmasıdır. 

Hekim hatası; Türk Tabipler Birliği’nin Hekimler Meslek Etiği Kurallarına göre tanımlanmıştır. Bu tanımda hekimin, bilgisizlik ve deneyimsizlik gibi tedbirsizliklerle hastanın zarar görmesine yol açması olarak belirtilen hekim hatası daha basit bir dille yanlış tedavi uygulaması olarak düşünülebilir. Bu konuda hekim sorumluluğu sadece etik kurallara bağlı olarak değil aynı zamanda ceza hukuku ve medeni hukuk alanında da görülmektedir. 

Türk hukuk sisteminde görüldüğü üzere sağlık hukuku alanında görülen davaların nitelik bakımından en fazla olan alanı hekim hatası başlığı altında görülmektedir. Hekim hatası başlığı altında uygulanan maddi ve manevi tazminat davası ile ceza davası gibi görüşmeler hastanın ve doktorun en adil şekilde yargılanması için uzman kişiler tarafından yürütülmelidir. Hasta ve hekim hakları çerçevesinde sürecin başlaması, takip edilmesi ve sonlanması dahilinde sağlık hukuku davalarının işlem görmesi beklenir. Bu alanda hem hasta hakları hem de hekim sorumlulukları değerlendirilmelidir. 

İlaç hukuku ise, ilaç ve eczacılık hukuku ile incelenmektedir. İlaç hukukunda yer alan başlıklar ise;

  • İlaç hammaddeleri ve bu maddelere ilişkin alış-satış sözleşmeleri
  • İlaç üretim sözleşmeleri
  • Üretim sözleşmeleri
  • Klinik araştırmalarla ilgili sözleşmeler
  • İlaç satış ve pazarlama ruhsatları şeklinde sıralanabilir. 

Her iki alanda da hekim hak ve sorumlulukları ile hasta hak ve yükümlülükleri Anayasanın temel hak ve hürriyetler başlığı altında yer almaktadır. 

Sağlık ve İlaç hukuku en kapsamlı şekilde değerlendirilerek ve en hızlı şekilde sona erdirilerek uzman ekibimizde bulunan alanında deneyim kazanmış sağlık hukuku avukatları tarafından profesyonelce yürütülmektedir.