İŞ HUKUKU

Elgin & Partners Hukuk Bürosu olarak iş hukukunun tüm alanlarındaki  işçi ile işveren arasında yazılı veya sözlü olarak ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü için gerekli  danışmanlık ve dava takibi, hizmetlerimiz arasındadır.

İşçi ve  işveren açısından iş ilişkisinin kurulması, devamı ve sona ermesi aşamalarında hakların    korunabilmesi için sorunun en kısa sürede çözümlenmesi için  iş hukuku avukatı danışmanlığının, hukuki desteğin    önemi çok büyüktür.

Başlıca hizmetlerimiz:

 • İşçilik Alacakları Davası :İşçilik alacakları, işçinin işyerinde çalışmasından kaynaklı olarak kanundan kaynaklı doğan ücret ve tazminatlarına verilen genel isimdir. Bunlar:
  • Kıdem Tazminatı 
  • İhbar Tazminatı, 
  • Fazla Mesai Ücreti, 
  • Hafta Tatili Ücreti,
  • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti 
  • Yol ve Yemek Ücreti
  • Yıllık İzin Ücreti 
  • İşçi Maaş Ücreti
  • İşe İade Davası
  • Hizmet Tespit Davası
  • İş Kazaları
  • İşçi-İşveren Uyuşmazlıkları

İşe İade Davası :

 • Dava şartı, işçinin, işveren tarafından geçerli bir neden olmaksızın işten çıkarılması ve  kanunda belirtilen koşulları oluşması , iş yerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması ve dava açacak işçinin minimum 6 aydır aynı iş yerinde çalışıyor olması
 • Davanın lehte sonuçlanması durumunda , işçinin işine iadesi , aksi halde en az 4 aylık işe başlatmama tazminatı ile 4 aylık boşta geçen süre ücretinin ödenmesi talep edilir
 • Arabuluculuk başvuru süreci , işçinin işten çıkarılması veya işten çıkarılacağına dair feshi ihbar tarihinden  itibaren 1 ay  dır.
 • Arabuluculuk dosyasının anlaşmama ile sona erdiği tarihten itibaren 2 hafta dava açılma süresidir.Aksi takdirde dava hakkı kaybedilir.

Kıdem Tazminatı

 • Kıdem tazminatı, işçinin aynı iş yerinde en az 1 yıl süre çalışması neticesinde hak kazanacağı tazminat 
 • İşçinin çalıştığı her bir yıl için ortalama bir giydirilmiş brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir.
 • istifa eden işçi kıdem tazminatına hak kazanmaz ama  işçinin haklı bir nedeni ile iş akdini  fesederse kıdem tazminatına hak kazanır

İhbar Tazminatı

 • İşçinin işten ayrılma isteği haklı fesihlere dayanmıyorsa işten ayrılacağını bildirmesi gereken süre ihbar süresidir
 • İşveren içinde geçerlidir ve   iş kanunu esasına göre haklı sebebe dayandırmadan işten çıkarma durumunda  ihbar süresine uymakla yükümlüdür.
 • İhbar süresi işçinin işyerinde çalıştığı süreye,  bir başka deyişle kıdemine,  göre kanunla belirlenmiştir 
 • İş ilişkisi  ihbar süresince devam edecektir veya  ihbar süresinin ücreti ihbar tazminatı olarak ödenecektir.
 • İşten kendi isteği ile ayrılan işçi, ayrılması haklı nedene dayansa bile ihbar tazminatına hak kazanmaz.

Fazla Mesai Ücreti

 • 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 63. Maddesine göre normal çalışma süresi 45 saat olarak uygulanmakta bu süreyi aşan çalışmalar fazla mesai olarak değerlendirilmelidir.
 • Bu çalışmanın karşılığı  fazla mesai ücreti olarak ödenmelidir.
 • Her bir saatlik  fazla çalışma için işçiye normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli fazlası , bir başka deyişle fazla çalışma yapan işçiye 1 saatlik fazla çalışmanın karşılığında 1,5 saatlik ücret olarak hesaplanmalıdır. 
 • Fazla çalışma yapmasına rağmen ödemelerde akaklıklar durumunda işçin dava açma hakkına sahiptir.
 • Çalışma süresince ödemelerin aksaksız yapıldığının ispatı puantaj kayıtları, işyeri giriş-çıkış listeleri, PDKS kayıtları, aynı işyerinde çalışmış olan diğer işçilerin tanık beyanları ile mümkündür.

Hafta Tatili Ücreti

 • Tatil gününden önce çalışmış olmaları koşulu ile 7 günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme (hafta tatili) verilir (İş Kanunu, madde 46.). Hafta tatilinde olan çalışana o günün ücreti tam olarak ödenir ve çalışılmış günler gibi hesaba katılır.
 • Eğer işçi, hafta tatili günü çalışmışsa, hafta tatili ücreti yanında çalışmasının karşılığı olan ücrete çalıştırıldığı hafta tatili ücreti de  ödenmesi gerekir
 • İşçinin onayı alınmadan hafta tatili günü çalıştırılması yasaktır

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti 

 • Ulusal ve genel bayram tatillerinde çalışmaması halinde o günün ücreti işçiye çalışmış günlük ücrete hak kazanır.
 • İşçinin ç alışması halinde ise bu güne ilişkin ücrete ilave olarak bir günlük ücreti daha  ödenmelidir.

Yol ve Yemek Ücreti

 • İş Kanunu, işverenin işçiye yapmak zorunda olduğu tek ödemenin asgari ücretin altında olmamak şartıyla ücret ödemesi olduğunu belirtmiştir. Ücret ödemesi dışında yapılacak yemek, yol  gibi tüm ödeme iş sözleşmesi hükümlerine tabii olmaktadır. 
 • Bu nedenle işverenin işçilere yol ve yemek ücreti ödemesi veya yemek vermesi zorunlu değildir. 

Yıllık İzin Ücreti 

 • Aynı işyerinde en az bir yıl çalışma durumunda yıllık izine hak kazanılır. 
 • Yıllık izin süresi işçinin çalışma yıllarına göre artarak değişiklik gösterir.

İşçi Maaş Ücreti

 • İşçiler için taşıdığı yaşamsal önem nedeniyle ücret, anayasal güvence altına alınmıştır. Anayasanın 55. maddesi uyarınca, “Ücret emeğin karşılığıdır. 
 • İşveren  çalışanın ücretini  gününde veya en fazla 20 iş günü içinde ödeme zorundadır. Bu ücretin ödenmesi için işçi tarafından işverene verilen süredir
 • Mücbir bir sebep sel, deprem gibi doğal afetler de bu sürede değişiklik olabilir.
 • İşveren, kendisine tanınan 20 günlük süre içinde işçinin ücretini ödemezse ,işçi dava açmaya hak kazanır.
 • Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.
 • İşçi bu süre dolmadan ücretin ödenmemesi nedenine dayalı olarak iş akdini fesh etmesi  sonraki aşamalarda birtakım hak kayıplarına uğramasına yol açabilir.

Hizmet Tespit Davası

 • Hizmet tespit davasının hukukumuzdaki yasal dayanağı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86/9 hükmüdür. 
 • Sigorta bildirimi yapılmadan veya eksik bildirim yapılarak çalıştırılan işçinin SGK ‘una bildirilmeyen  ve çalışma sürelerinin tespiti ve işçini sigortalı hale getirilmesi için açılan davalardır.
 • İlgili madde: Aylık prim ve hizmet belgesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak, alacakları ilâm ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları dikkate alınır.”

İş Kazaları

 • Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine alınmamadığı  durumlarda  sıklıkla  iş kazalarına rastlanılır. İş yerinde veya işverenin işini sürdürürken meydana gelen fiziksel ve zihinsel yaralanmalar , ölümler  iş kazası olarak değerlendirilir. Bu durumda kaza geçiren işçinin yakınları veya işveren  maddi ve manevi tazminat davası açmaya hak kazanırlar. . İş kazası avukatı bu anlamda hem işçilere hem de işverenlere hukuki destek sağlayarak iş kazasından kaynaklı tazminat alacakları için iş kazası davalarını takip etmektedir. İş kazası sonucunda açılacak 3 adet dava tipi mevcuttur .
  •  ilgili kolluk birimi ve Cumhuriyet Savcısı gerekli soruşturmayı yaparak ilgililer aleyhine ceza davası açılır.
  • işçi veya mirasçıları (işçinin ölümü halinde) tarafından açılacak  hukuk davaları ile tazminata yönelik talepler istenebilir.
  • kusurun işverene veya üçüncü bir kişiye veya işçiye ait olması hallerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Kurum, ödemiş olduğu bedeller için rücu  davası  açabilir

İşçi-İşveren Uyuşmazlıkları

 • İş hayatında farklı kişilerin ve kurumların olması zaman zaman görüş ayrılıkları sonucunda  oluşan anlaşmazlığın kendileri tarafından çözülememsi ile  uyuşmazlığa yol açar. Hakkını diğer taraftan anlaşarak alamadığında  ve haklı olduğuna inanan kişinin, sorununu yasal yollara başvurarak çözmesi gerekir.
 • Bireyler ve kurumlar arasında  iş ilişkileri konusunda ortaya çıkan bu anlaşmazlıkları 3 grupta değerlendirebiliriz.
 1. işçi ile işveren arasında 
 2. işçi ile işveren ile işçi sendikası arasında 
 3. işveren sendikası ve işveren arasında ve
 1. bireysel iş uyuşmazlıkları/toplu iş uyuşmazlıkları olarak veya 
 2. hak uyuşmazlıkları/menfaat uyuşmazlıkları olarak iki kategoride inceleyebiliriz.

Bireysel iş uyuşmazlıklarının yargısal yollarla çözümü ve alternatif çözüm yolları ise;

 1. İş mahkemeleri
 2. Sulh ( Uzlaşma)
 3. Arabuluculuk’dur.